NL FR
Back

Kort historisch overzicht van de overdracht van de aandelen van Sabena in Sabena Technics (100 %)

Sinds het faillissement van de NV SABENA, is de NV SABENA TECHNICS, filiaal waarvan 100 % van de aandelen in handen zijn van de NV SABENA, terechtgekomen in een situatie van zeer hoge schuldenlast en permanente crisis, zoals wordt aangetoond in de onderstaande tabel, die de evolutie van de omzet in de periode 2000-2004 illustreert.

Op het moment van de tussenkomst van het faillissement van Sabena, verminderde haar omzet op slag met 43 % (min 151 miljoen Euro). Zij beschikte noch over de liquiditeiten noch over de kredietlijnen die nodig waren om een collectief ontslag te financieren, hoewel dit noodzakelijk was om een faillissement te vermijden. Na lange en moeilijke onderhandelingen tussen de curatele van Sabena en de "Nationale Investeringsmaatschappij (NIM)", kon Sabena Technics een lening van 25 miljoen Euro verkrijgen.

Deze fondsen hebben een (eerste) herstructurering door een collectief ontslag van 800 personen en de start van een belangrijke ommezwaai mogelijk gemaakt. Onderstaande tabel illustreert de evolutie van de personeelsbezetting sinds december 2000.

Deze omschakeling van een semi-publieke vennootschap met een gegarandeerd cliënteel (de luchtvaartmaatschappij Sabena), naar een vennootschap die volledig afhankelijk is van 'derde' cliënten, die zelf in een economische crisiscontext opereren, heeft zich in een uiterst moeilijk economisch klimaat voltrokken (11 september de terugval van de dollar, de oorlog in Irak, Sars,…). Ondanks alle inspanningen van rationalisering en vermindering van de kosten, maakte Sabena Technics in 2003 en 2004 verder (weliswaar kleine vergeleken met deze van 2001 en 2002) operationele verliezen maar had ze wel steeds een positieve cash flow, zoals wordt geïllustreerd in onderstaande tabel.

Sabena Technics heeft kunnen blijven bestaan dankzij uitzonderlijke en niet - recurrente inkomsten, zoals de verkoop van de stocks die overtollig waren geworden door de inkrimping van de activiteiten, de opschorting van de investeringsprogramma's en dankzij aanzienlijke successen in het voeren van verschillende rechtsgedingen met de hulp van de curatele van Sabena. Gedurende de twee laatste jaren, heeft de vennootschap 11 miljoen Euro aan inkomsten gegenereerd, dankzij de verkoop van haar overtollige stocks.

Een ander zeer positief element is dat Sabena Technics haar lopende verbintenissen heeft kunnen nakomen en erin geslaagd is haar financiële schulden terug te betalen, waarvan de meerderheid gewaarborgd werd door panden op handelsfonds, voor een bedrag van 42 miljoen Euro, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Zich bewust van het éénmalig karakter van voormelde uitzonderlijke elementen, heeft de curatele van Sabena de raad van bestuur van Sabena Technics ervan kunnen overtuigen de beschikbare middelen te gebruiken om de "turn around" van de onderneming te financieren. Het is in die context, die minstens zeer moeilijk kan worden genoemd, dat Sabena Technics het faillissement van Sobelair -die haar belangrijkste cliënt was geworden – heeft overleefd.

Het in gebreke blijven van Sobelair heeft als een catalysator gewerkt en heeft de noodzaak gewekt van een tweede herstructureringsprogramma teneinde te pogen de schokgolf die door het faillissement was veroorzaakt op te vangen.

Dit programma, bekend onder de naam "Renaissance", had tot belangrijkste doel 'de ommezwaai van de onderneming' en 'een positieve operationele rentabiliteit' en trachtte dit te bereiken door middel van:

  • een verlaging van de kritische drempel
  • een verhoging van de doeltreffendheid van de operaties
  • het zorgen voor een strikte naleving van de 'turn around time', essentieel voor het behouden van het vertrouwen van de cliënten
  • het verbeteren van de facturatieprocedure
  • het verhogen van de omzet, in een sector die zelf in crisis is

Het in gebreke blijven van Sobelair is één van de directe oorzaken van het tweede herstructureringsprogramma. Sabena Technics heeft immers van één dag op een andere 11 % van haar zakencijfer verloren.

Deze omzet vertegenwoordigde in het jaar 2003 een volume van productiepersoneel van 90.277 manuren wat overeenkomt met 70 voltijdse jobs van personeelsleden die rechtstreeks en exclusief voor Sobelair werkten.

Met de hulp van een ploeg van 16 consultants is het project “Renaissance” begin 2004 gestart en is het verdergezet gedurende het jaar 2005 door het ontslag van 86 arbeiders. Door het werk van honderd medewerkers die gedurende het jaar op simultane wijze aan een dertigtal processen hebben gewerkt werden alle departementen en operationele processen doorgelicht.

De eerste banden met de Groep TAT werden gesmeed, op hetzelfde moment als de start van het "Renaissance "-project (januari 2004). Deze banden werden gedurende het hele jaar 2004 onderhouden, in afwachting van de realisatie van de doelstellingen van de tweede herstructurering.

In mei 2004, heeft Sabena Technics de analysefase van het "Renaissance" - plan afgewerkt en heeft zij een financieel plan op 3 jaar opgesteld, waarin alle maatregelen van het "Renaissance"-plan waren opgenomen. Dit plan, dat eveneens aan de Groep TAT werd voorgesteld, rekende op een omzet van 135 miljoen Euro in 2004, van 138 miljoen Euro in 2005 en 145 miljoen Euro in 2006 en op een operationele rentabiliteit van respectievelijk 1,6 miljoen Euro in 2004, 8,1 miljoen Euro in 2005 en 11, 1 miljoen Euro in 2006. Dit plan op 3 jaar hield rekening met een geschatte basisomzet voor 2004 van - 10,3 miljoen Euro, gebaseerd op hetgeen was gerealiseerd in 2003. De controlecijfers van dit plan worden in ondergaande tabel voorgesteld.

Na de analysefase, is de vennootschap begonnen het "Renaissance"-plan uit te voeren vanaf de maand mei 2005.

De resultaten die door het invoeren van het "Renaissance"project werden behaald, waren de volgende:

  • De oprichting van een nieuwe organisatie, die eveneens de vervanging van bijna het volledige top management van de vennootschap met zich meebracht
  • Een vermindering van het aantal werknemers van de vennootschap met 170 mensen, grotendeels door middel van een collectief ontslag, conform de 'Wet Renault'
  • Een nieuw organisatiemodel, met nieuwe interne processen die een verhoging van de doeltreffendheid van de operaties toelaten
  • jaarlijks recurrente besparingen van 11,7 miljoen Euro, waarvan 7,1 miljoen Euro door vermindering van de personeelskosten en 4,6 miljoen Euro door reductie van andere kosten

Ondanks alle ondernomen inspanningen en de effectief gerealiseerde besparingen sinds de inwerkingtreding van het "Renaissance"-plan, heeft de onderneming de commerciële targets, opgenomen in het plan, niet kunnen verwezenlijken.

In 2004, heeft Sabena Technics een omzet gerealiseerd van 122 miljoen Euro, 13 miljoen Euro minder dan de 135 miljoen Euro die door het plan "Renaissance" als doel werd vooropgesteld (en 23 miljoen Euro minder dan de omzet van 145 miljoen Euro in 2003). Het operationele verlies bedroeg - 5, 4 miljoen Euro. Tegenover het voorziene cijfer in het plan "Renaissance" van + 1, 6 miljoen Euro wijst dit op een afwijking van 7 miljoen Euro.

Van zodra deze tendens zichtbaar werd, heeft de curatele van Sabena drastische maatregelen geëist om aan deze situatie te verhelpen. De gedelegeerd bestuurder en CEO werd vervangen en een nieuw commercieel directeur werd aangesteld eind augustus 2004. Hierop volgden verscheidene versterkingen in de commerciële ploeg.

Het systematisch gebrek aan respect voor de "turn around time", nochtans een essentieel element in het Renaissance - plan, de sabotage van het plan door bepaalde van de hoogste kaders, het ongenoegen, het zien van de onrust bij de cliënten die daarop volgde en het ontstaan van nieuwe geschillen hebben geleid tot de vervanging van de COO van de vennootschap.

De resultaten van de eerste 6 maanden van het jaar, de maanden die de vennootschap het meest belasten, hebben een stabilisering van de commerciële activiteit en een goede controle van de exploitatiekosten aangetoond. Het is deze stabilisatie van de economische prestaties dat het mogelijk heeft gemaakt de interesse van de industriële marktspeler TAT te concretiseren in overnameakkoorden,nadat een sociaal akkoord kon worden bereikt dat toeliet de sociale flexibiliteit gevoelig te verhogen en de loonmassa te verlagen. De groep TAT heeft zich bereid getoond te investeren in de toekomst en het commerciële risico te nemen, dit alles met behoud van de tewerkstelling, zodat op die manier de duurzaamheid van de onderneming wordt verzekerd. TAT Industries heeft er zich eveneens toe verbonden zijn know-how te delen en - cruciaal element voor een duurzaam beleid- het management van de vennootschap te versterken. Gelet op de "challenge" die deze verbintenissen inhouden, heeft de Groep TAT Industries geweigerd de middelen die ter haar beschikking stonden te investeren in de problemen uit de verleden van de SABENA-groep.

In dat kader en rekening houdend met de dringende noodzaak te investeren, heeft de groep TAT Industries middels een schrijven dd. 16 juni 2005 haar intentie uitgedrukt de aandelen van de curatele van de NV SABENA in faillissement over te nemen voor de prijs van een symbolische euro, door aan Sic en haar schuldeisers de betaling van een kleine fractie van de schuldenlast van 192 miljoen Euro tot slot van alle rekening aan te bieden. De redding van Sabena Technics door de overdracht aan een industriële marktspeler was slechts mogelijk na het sluiten van een dading met de schuldeisers van SIC, dat ook een substantiële kwijtschelding van de schulden in het voordeel van Sabena Technics inhield.

De kwijtschelding die het gevolg was van deze dading leidde tot een (dubbel) probleem van rechtszekerheid voor de kandidaat van de kwijtschelding; Daarom nam curatele op 11 januari 2005 een beslissing, die vooruitliep op de niet - toepasselijkheid van art. 207§ 2 CIR en vroeg zij een fiscale controle aan met het oog op de bevestiging dat de uitgestelde verliezen, hoofdzakelijk gevormd door de afschrijving van de goodwill in 2001 en 2002, niet door de fiscale administratie zouden worden betwist.

De omzetting van dit voornemen in een vast en definitief bod gebeurde op 8 juli 2005, nadat het sociaal plan werd aangenomen door een meerderheid van 72 % van de stemmende werknemers. Op die manier beschikte Sabena Technics, na de ondertekening van de overdrachtovereenkomst, over een positief eigen vermogen en voor meer dan 7 miljoen € aan liquiditeiten

De opdracht van de curatele van Sabena, die zeer onzeker was door de enorme schuldenlast en de gebreken in het management van dit filiaal, kon aldus worden volbracht en een nieuwe mijlpaal in de realisatie van de niet - luchtvaartgebonden activiteiten van Sabena werd bewerkstelligd, niet door de activiteiten te vereffenen, maar door hen in werking te houden zoals eerder gebeurd is voor de activiteiten van ground-handling, catering en cargo en daardoor 1200 bijkomende banen te redden.