NL FR
Back

De verkoop van de hotels (januari 2005)

De curatele onderstreept dat een louter controlerende taak als aandeelhouder in dezer niet heeft kunnen volstaan aangezien in heel wat gevallen een grondige financiële, sociale en organisatorische herstructurering noodzakelijk is geweest om te pogen de deelnemingen in de filialen over te dragen aan potentiële overnemers die slechts interesse zullen vertonen indien de activiteit van de filialen niet (meer) verlieslatend is en dat in geval van moeilijkheden, de curatele haar rol van meerderheidsaandeelhouder of zelfs enige aandeelhouder heeft dienen te vervullen om er voor te zorgen, middels de tussenkomst van de respectieve raden van bestuur, dat de ondernemingen van deze filialen in staat zouden zijn zich binnen een redelijke termijn te herstellen.

De acties van de curatele waren voornamelijk gericht op o.m. de Sabena Hotels, SFA, BFSC en Sabena Technics door het behoud en in meerdere gevallen de ontwikkeling van de activiteiten in stand alone; daarbij werden in geval van onvoldoende rendabiliteit de nodige herstructureringen aangevat, onder meer op het financiële vlak om de structuur van de schuldenlast te heronderhandelen teneinde de zelffinancieringsgraad zoveel mogelijk te verhogen; in een latere fase werden er procedures met het oog op de overdracht van de betrokken participaties opgestart door de voorbereiding en het opstellen van de nodige precontractuele documenten, het organiseren van data rooms en due diligence procedures, en tot slot de onderhandeling met mogelijke overnemers in het bijzijn en met de hulp van het management, zowel in België als in het buitenland.

Nadat de aanzet tot de heropstart van de pilotenschool werd gegeven en nadat de onderhandelingen met de financiële instellingen omtrent de verminderingen van de schuldenlast tot een goed einde waren gebracht, konden zo o.m. de aandelen van SFA worden overgedragen in de maand november 2004 in een context die het tegelijk mogelijk maakte het voortbestaan van de activiteiten te verzekeren en de flight simulators die aan Sabena toebehoorden aan continuïteitswaarde te verkopen.

Na de reorganisatie van hun activiteiten zijn de hotelondernemingen van de Sabena-groep winstgevend geworden, hetzij werd hun winstgevendheid opgedreven, hetgeen het mogelijk gemaakt heeft de investeringen die noodzakelijk waren om aan de eisen van het cliënteel te blijven voldoen en om de bezettingsgraad zo mogelijk te verhogen, te financieren.

Deze inspanningen waren onontbeerlijk opdat de hotels aantrekkelijk zouden gemaakt worden met het oog op een overdracht van de aandelen van de vennootschappen waarin zij zijn ondergebracht.

De aangevatte (openbare) verkoopsprocedure werd een eerste maal onderbroken, aangezien de biedingen die de curatele had ontvangen lager waren dan de economische waarde van de ondernemingen van de vennootschappen en zelfs soms lager waren dan de openbare verkoopwaarde van de gebouwen. De curatele heeft deze procedure vervangen door een individuele aanpak die succesvoller is en die afgehandeld zou kunnen zijn aan het einde van het eerste semester van 2005. Er werden exclusiviteitsovereenkomsten ondertekend met diverse groepen investeerders en met een uitbater die tot een internationale hotelketen behoort, voor drie van de vijf hotels die uitgebaat worden door de filialen van Sabena Hotels.

Gelet op de Afrikaanse dimensie van dit dossier, valt te verwachten dat de due diligence vraagstukken zich nog zullen uitstrekken over meerdere weken, met als gevolg dat de overeenkomstens slechts ten vroegste zullen kunnen worden gefinaliseerd in de loop van het eerste semester 2005. Voor een van de Afrikaanse hotels zijn onderhandelingen aan de gang met nationale overnemers die tot een akkoord zouden moeten leiden, terwijl voor een ander van de Afrikaanse hotels een verkoop is tot stand gekomen in de loop van de maand januari 2005.