NL FR
Back

Informatiebrief aan de schuldeisers van het faillissement van de NV Sabena

Januari 2004

I. Algemeenheden

Teneinde het verloop van het faillissement beter te begrijpen, past het te herhalen dat op het ogenblik van de afstapping van het faillissement die plaatsvond op het einde van de namiddag van 7 november 2001 en tijdens de nacht die daarop volgde, de curatele, op basis van de gegevens die haar werden meegedeeld door het management, de beslissing heeft moeten nemen om een deel van de activiteiten van de onderneming verder te zetten, daarbij rekening houdende met de belangen van al de betrokken partijen, te weten:

 1. de massa van schuldeisers
 2. de filialen en de verbonden vennootschappen
 3. de derden-klanten

Deze beslissing was des te meer delicaat daar een discontinuïteit tot de volledige verlamming van bijna alle activiteiten op de luchthaven te Zaventem kon leiden.

Het verderzetten omvatte alle activiteiten (met uitzondering van het luchttransport) waaronder de drie departementen ground handling, catering en cargo, tot 30 september 2002 en kon plaatsvinden dankzij maandelijks verlengde toelatingen van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Door het verderzetten van deze activiteiten werd, in België en in het buitenland de tewerkstelling van +/- tweeduizend (2.000) werknemers behouden, los van de banen bij de exploitatiebedrijven op de site van Zaventem, nu deze hun eigen activiteiten hebben kunnen voortzetten en niet te lijden hebben gehad onder een eventuele onderbreking van de activiteiten.

Het verderzetten van de activiteiten heeft onder andere toegelaten:

 1. de diensten van elkeen van de bedrijfstakken (units) te reorganiseren;
 2. een bepaalde rendabiliteit te bereiken, hetgeen niet altijd het geval was voor het faillissement;
 3. aanzienlijke winsten te bekomen ten voordele van de massa van schuldeisers;
 4. de overdracht van deze units in “going concern” naar derden –overnemers voor te bereiden voor een prijs die aanzienlijk hoger lag dan deze die bekomen zou zijn in geval van discontinuïteit.

In deze context zou de discontinuïteit enkel de overdracht van de roerende goederen - meer bepaald in essentie het materieel, het gereedschap en de stock - aan vereffeningswaarden toegelaten hebben; Ook de onroerende goederen zouden enkel in discontinuïteitswaardes kunnen verkocht geworden zijn. Hierbij dient gepreciseerd te worden dat - wat de site te Zaventem betreft- BIAC de eigenaar is van de grond die ze concessie heeft gegeven aan SABENA. De onderbreking van de activiteiten zou, door de ontbinding van het concessiecontract, dan ook geleid hebben tot het verlies van de waarde van de onroerende goederen die SABENA op de grond van BIAC heeft opgetrokken daar waar, in de context van de continuïteit, de bekomen prijs voornamelijk op de onlichamelijke waarden betrekking heeft (de som van de geactualiseerde toekomstige winsten) en heeft toegelaten de voornaamste door SABENA gerealiseerde investeringen te recupereren.

II. PERSONEEL

A. DE GEVOLGEN VAN DE VERDERZETTING VAN DE ACTIVITEITEN

Het personeel dat aan de slag is gebleven na het faillissement werd overgenomen bij de overdracht van elk departement (bedrijfstak).

Daarnaast werd er opnieuw personeel aangeworven door de curatele met het oog op:

 • de behandeling van de tienduizend (10.000) personeelsdossiers
 • het boeken van de faillissementsverrichtingen die onder andere betrekking hebben op het voortzetten van de activiteiten, het innen van de schuldvorderingen op klanten, de realisaties van de activa, het beheer van het personeel in dienst gehouden door de curatele.

Deze overnameprocedures werden tot een goed einde gebracht op 30 september 2002.

B. DE PROCEDURE M.B.T DE AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING

Gelet op...

 • de complexiteit van de berekening van het loon en de voordelen verschuldigd in het kader van de arbeidsovereenkomst aan de voormalige werknemers
 • de materiële onmogelijkheid voor de personeelsleden, hun syndicale vertegenwoordigers of hun advocaten om een becijferde aangifte van schuldvordering binnen redelijke termijn in te dienen om hen toe te laten het Sluitingsfonds te laten tussenkomen

...heeft de curatele, op verzoek van de betrokken partijen en na intens overleg met de syndicale organisaties en de vertegenwoordigers van het Fonds de taak op zich genomen om, voor alle werknemers die voor 1 euro provisioneel een schuldvordering hebben ingediend ter griffie een voorstel tot afrekening van hun schuldvordering op te stellen.

De informatica infrastructuur zoals die – meer dan 20 jaar oud - bestond op datum van het faillissement, was niet in staat om deze taak naar behoren uit te voeren; haar vervanging was reeds lang voor het faillissement voorzien maar de tussenkomst van het faillissement heeft deze vervanging doorkruist.

De curatele heeft deze situatie als volgt aangepast.

De curatele heeft met de bestaande informatica zelf een voorstel van afrekening opgesteld voor iedere werknemer die een voorlopige aangifte van schuldvordering had ingediend ter griffie. Deze afrekening werd opgesteld op basis van parameters besproken en overeengekomen met de vakbonden en het Sluitingsfonds. Na discussie en desgevallend akkoord van de werknemer heeft de curatele gewaakt over de opname van de vordering in het passief en het afleveren van de documenten met het oog op de tussenkomst van het Fonds.

Aan het Fonds werden niet alleen de nodige documenten afgeleverd maar ook informaticabestanden die de behandeling van de gegevens en een nagenoeg onmiddellijke tussenkomst van het Fonds van de aan de werknemers te betalen bedragen hebben toegelaten.

Deze gegevensbestanden worden niet alleen gebruikt voor de betaling, maar laten ook toe iedere vraag tot inlichting van de werknemer of zijn vertegenwoordiger te beantwoorden in de loop van de afwikkeling van het faillissement en de in de toekomst vereiste documenten af te leveren.

Het is te onderstrepen dat het Sluitingsfonds de curatele in het bijzonder heeft bedankt voor de “goede samenwerking met haar diensten”.

Ter volledigheid moet worden gepreciseerd dat het Sluitingsonds slechts kon tussenkomen na een beslissing van haar beheerscomité dat zich moest uitspreken over de toepassing op de betrokken gefailleerde vennootschap van de wetten van 28.6.1996, 30.6.1967, 12.04.1985 en dat dit slechts mogelijk is na afloop van een wettelijke termijn van zes maanden vanaf de datum van het faillissement, te weten 7 november 2001.

De beslissing van het beheerscomité is tussengekomen op 20 juni 2002.

Op het ogenblik van het faillissement telde de onderneming 8.019 actieve werknemers.
Van deze 8.019 werknemers hebben reeds 7.994 werknemers hun afrekening ontvangen, te weten 99,7 %.
25 moeten nog hun afrekening ontvangen, te weten 0.30 %, cijfer dat zich – op datum van 30 januari 2004 - als volgt verder is op te splitsen:

 • management : 6 op 366 te weten 1.64 %
 • bedienden: 4 op 3.634 te weten 0.11 %
 • arbeiders: afgehandeld
 • piloten: 1 op 651 te weten 0.15 %
 • cabinepersoneel: afgehandeld
 • weekendpersoneel: 13 op 208 te weten 6.25 %
 • expatriates: 1 op 50 te weten 2 %

C. DE BETALING VAN EEN DIVIDEND BEGIN 2004

Gelet op de huidige stand van de vereffening, kan de uitbetaling van een voorlopig dividend maar plaatsvinden na opname ten definitieve titel van de boedelschulden van het gerechtelijk akkoord (supervoorrecht) die hoofdzakelijk bestaan uit leasingschulden van tijdens de periode van voorlopige opschorting waarvan het juiste bedrag nog moet worden bepaald.

De curatele zal bovendien een provisie moeten aanleggen enerzijds voor de werkingskosten van het faillissement en anderzijds voor de niet afgesloten geschillen over o.a.

 • de boedelschulden met inbegrip van deze van tijdens het gerechtelijk akkoord
 • de personeelsgeschillen in het kader van het nazicht der schuldvorderingen
 • de vorderingen die voorrang hebben op die van het personeel.
 • de geschillen omtrent de revendicaties
 • de geschillen omtrent compensaties
 • de vorderingen die gegrond zijn op bijzondere voorrechten

De schuldvordering van elke werknemer bestaat uit een bevoorrecht en een niet-bevoorrecht gedeelte. In de huidige stand van de vereffening kunnen we reeds bevestigen dat het niet-bevoorrecht gedeelte volledig oninbaar is, tenzij in geval van goede afloop van de aansprakelijkheidsgeschillen en/of vorderingen tot tenlastelegging van het passief zoals die door de curatele werden en nog zullen worden opgestart o.a. in Zwitserland.

Het bevoorrechte gedeelte bestaat voornamelijk uit twee luiken met twee verschillende rangen:

 1. de achterstallige lonen en de ontslagvergoeding, bevoorrecht in de rang van art. 19,3°bis van de Hypotheekwet
 2. het vakantiegeld, bevoorrecht in de rang van art. 19, 4° van de Hypotheekwet

De toekenning van een provisioneel dividend kan in de huidige stand van de vereffening enkel gebeuren in de eerste rang, te weten de rang van artikel 19,3 ° bis Hypotheekwet, d.i. de achterstallige lonen en ontslagvergoedingen.

De curatele heeft verder het Ministerie van Financiën geraadpleegd - door de onzekerheid die heerst in de rechtsleer en de rechtspraak evenals de tegenstellingen in de gangbare praktijk – aangaande de vraag of de bedrijfsvoorheffing die zal worden ingehouden op het toegestane bruto bedrag maar aan het Ministerie van Financiën niet wordt doorbetaald, vooralsnog als verrekenbaar met de eindbelasting zal worden beschouwd in hoofde van de ex-werknemer.

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs aan de curatele bevestigd dat deze rechtspraak en vooral de gevolgen ervan worden aanvaard zodat de ingehouden en niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing verrekenbaar zal zijn met de eindbelasting verschuldigd door de ex-werknemers.

De voormalige werknemers van de NV SABENA zullen zich voor het overige naar de andere rubrieken op de website richten.

III. ANDERE TAKEN VERVULD DOOR DE CURATELE

A. BIJSTAND AAN DE FILIALEN VAN DE SABENA GROEP

Terzake zijn de objectieven van de curatele:

 1. De filialen en vennootschappen van de groep “stand-alone” te houden teneinde hen voor te bereiden op een overdracht dankzij enerzijds een sociale herstructurering door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, en anderzijds door een grondige boekhoudkundige, financiële en organisatorische herstructurering door te voeren om zo aan elk betrokken filiaal toe te laten de rentabiliteitsdrempel te halen noodzakelijk voor haar overleven: deze laatste herstructurering gebeurt onder andere door het opsporen van alle verbintenissen die door de groep voor het faillissement buiten balans waren afgesloten en die de activa – en in het bijzonder deze van de filialen - bezwaren; ook door het aanpassen van de boekhoudkundige systemen om deze voor derden transparant te maken en om de garanties te minimaliseren die te verlenen zijn in de overeenkomsten van overdracht van aandelen van filialen;
 2. De documenten klaarmaken die noodzakelijk zijn voor het inlichten van de kandidaat-overnemers: volledige beschrijving van de activiteiten, hierin begrepen de fysieke inventaris, de sociale, fiscale, administratieve, … memoranda, de organisatie van de data rooms en “due diligence” procedure op te stellen voor elke kandidaat-overnemer en waarvan de toegang is voorbehouden aan diegene die een geheimhoudingsverbintenis hebben ondertekend
 3. Onderhandelen - zowel in België als in het buitenland- met de kandidaat-overnemers en hun vertegenwoordigers, in aanwezigheid en met behulp van het management, wanneer dit noodzakelijk is
 4. Het patrimonium van SABENA in het buitenland veilig te stellen dat –het weze herhaald- niet onderworpen is aan de Belgische faillissementsregeling en dat in vele gevallen het voorwerp heeft uitgemaakt van vervolgingen en beslagen, hetgeen het volledig opnieuw samenstellen van onder andere de sociale passiva inhoudt

B. REORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE DIENSTEN VAN SABENA

Het objectief van de curatele is:

 1. de aanzienlijke vertraging in te halen waarmee de boekhouding te kampen had op faillissementsdatum en die onder andere te wijten was aan de ontbinding (op initiatief van SAIR Groep) van de partnership naar Engels recht AMP waaronder o.a. de boekhouding was ondergebracht
 2. een volledige autonomie voor de boekhouding terug te vinden
 3. een handig werktuig te vormen voor beheer, onderzoek en analyse en dit met het oog op
  • het innen van de handelsvorderingen (luchtvaartmaatschappijen, cliënten en reisagentschappen)
  • het recupereren van waarborgen
  • het nazien en waar nodig het voeren van discussies omtrent de afrekeningen met BSP en IATA o.a. in het kader van de verbintenis tot het terugbetalen van niet-gebruikte tickets; deze (duizenden) tickets zijn ten individuele titel te controleren
  • het nazien en waar nodig het voeren van discussies over de afrekeningen met verschillende kredietkaartmaatschappijen
  • het nazien en waar nodig het voeren van discussies over de afrekening met de leasingmaatschappijen
  • het boeken en opvolgen van de faillissementsverrichtingen waaronder deze mbt het verderzetten van de activiteiten, de invorderingen ten aanzien van cliënten en betaling van leveranciers voor facturen verschuldigd na faillissement

C. VOLLEDIGE AUDIT VAN DE OUTSTATIONS

De curatele heeft bij haar aanstelling inderdaad verschillende functionele problemen vastgesteld die het onmogelijk maakten

 • de boekhouding van de outstations in de boekhouding van SABENA te integreren
 • de juiste boekingen te verrichten
 • de activa en passiva van de outstations te identificeren

De curatele is op deze functionele problemen gestoten tijdens bezoeken ter plaatse en is vervolgens overgegaan tot het opnieuw samenstellen en overeenstemmen van de boekhouding. Waar nodig heeft de curatele een volledige bijzondere boekhoudkundige eenheid opgericht, die ermee belast werd:

 1. de klantenvorderingen te innen en de talrijke geschillen met de plaatselijke reisagentschappen op te lossen
 2. de waarborgen afgeleverd bij overheden en openbare instellingen te recupereren
 3. de archieven, wettelijk voorgeschreven en nodig voor een goed beheer, opnieuw samen te stellen en te waken over het overbrengen ervan naar Zaventem.

Ingevolge deze operatie worden de lokale boekhoudingen afgesloten, worden de beschikbare fondsen terug naar België gebracht en worden de filialen gesloten.

D. HET VOORTZETTEN VAN DE GESCHILLEN

De curatele zet (indien de belangen van de boedel het vereisen) de geschillen voort die aanhangig waren op datum van het faillissement.

De curatele behandelt eveneens geschillen die aanhangig werden gemaakt na faillissement, zoals onder andere:

 • de geschillen die ontstaan indien geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de schuldvordering van een personeelslid of omtrent de kwalificatie tot boedelschuld
 • de geschillen omtrent de kwalificatie tot boedelschuld (artikel 44 van de wet op het gerechtelijk akkoord)
 • de geschillen omtrent het al dan niet bevoorrecht (zowel algemeen als bijzonder) karakter van een schuldvordering
 • de geschillen ontstaan naar aanleiding van vorderingen ingeleid tegen de filialen m.b.t. overeenkomsten waarin schuldvergelijking zou zijn overeengekomen
 • de geschillen die het gevolg zijn van zogenaamde "pauliaanse" vorderingen en die er toe strekken de activa van de NV SABENA, die in frauduleuze omstandigheden uit het vermogen zouden zijn verdwenen weder samen te stellen

De curatele stelt zich waar nodig burgerlijke partij in strafprocedures die hangen voor de rechtbanken.

De curatele heeft er daarnaast over gewaakt de belangen van de massa van schuldeisers te verdedigen wat de vorderingen (zowel kontraktueel als extra kontraktueel) ten aanzien van de Swissair groep betreft.

In de maand januari 2002 is een geschil ontstaan tussen de curatele en de SAirGroup, waarin de curatele de stelling heeft verdedigd volgens dewelke SAirGroup, sedert het tot stand komen van de overeenkomsten in 1996, haar toetreding tot het kapitaal van SABENA, heeft beschouwd als een fusie / opslorping, die er de naam niet van droeg. De SAirGroup heeft zich vervolgens zonder complexen en zonder enige terughoudendheid opgesteld als heer en meester van SABENA, waarbij de "konzernleitung" zwaar tekort is geschoten in de verplichting om de hele gefusioneerde groep te redden, en niet enkel de "Zwitserse" activiteiten.

Het is in dit kader dat de curatele van oordeel is dat SAirGroup een reeks zware fouten heeft begaan die de toepassing van artikel 530 van het Wetboek Vennootschappen verantwoordt.

De curatele heeft erover gewaakt een aangifte van schuldvordering in te dienen in het gerechtelijk akkoord van elk betrokken filiaal van de Swissair groep en hierbij onder meer de toepassing te vorderen van deze wettelijke bepaling in het gerechtelijk akkoord van SAirGroup.

Andere, zowel burgerlijke als strafprocedures worden overwogen in de nabije toekomst.

In de procedures die zijn ingeleid door de Belgische Staat en door aanverwante vennootschappen, en waarin SABENA vrijwillig was tussengekomen, heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel in een vonnis dd. 20 november 2003 onder meer gesteld dat:

 1. de overeenkomsten van januari en augustus 2001 onbetwistbaar met elkaar zijn verbonden en ertoe strekken een zelfde doelstelling te verwezenlijken, nl. het bekomen van een meerderheidsparticipatie door SAirGroup in het kapitaal van SABENA.
 2. de weigering van SAirGroup om SABENA te herkapitaliseren en om de bestelling van 9 Airbus A 319 toestellen te hernemen een vaststaand feit was vanaf 1 oktober 2001 en zeker op 3 oktober 2001, hetzij voor het neerleggen van het verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord door SAirGroup.
 3. het in gebreke blijven van SAirGroup om zijn verbintenissen na te leven bijgedragen heeft tot het faillissement van SABENA, en dit des te meer nu de partijen hun samenwerking hadden geïntensifieerd door over te gaan tot een operationele fusie - binnen het kader van AMP - van hun commerciële eenheden door het beheer te groeperen van het netwerk, van de verkopen en van de marketing alsook van de ondersteunende diensten inzake financiën, IT en HR. Deze feitelijke fusie had als gevolg voor SABENA dat een terugkeer naar een “stand alone” positie op financieel en operationeel vlak onmogelijk was geworden zonder discontinuïteit.

E. DE VERZEKERINGSPOLISSEN BEHANDELEN

De curatele is overgegaan tot een volledige audit van de lopende verzekeringspolissen en heeft met behulp van consultants, onderhandeld om te komen enerzijds het behoud van de gehele of een gedeelte van de dekking en anderzijds een aanzienlijke vermindering van de premies.

Ze waakt erover geleidelijk aan de polissen op te zeggen naarmate de risico's verdwijnen, hetgeen een aanzienlijke opvolging en inspanning vereist.

F. HET ONTBINDEN VAN DE LEASINGOVEREENKOMSTEN

Deze taak bestaat voornamelijk in de studie en de onderhandeling met de leasingmaatschappijen van de voorwaarden voor de ontbinding (verbrekingsvergoeding, stockagekosten, …), de uitwisseling van motoren, de teruggave vliegtuig per vliegtuig, het nazicht van de finaal voortgebrachte afrekening, en de opname of de betwisting van schuldvorderingen (zie supra) desgevallend ten titel van boedelschulden.

G. HET BEHANDELEN VAN DE REVENDICATIES

Dit onderdeel veronderstelt de studie, het nauwkeurige nazicht met de betrokken diensten en met de dienst boekhouding, het ondervragen van alle betrokken partijen, het op minnelijke wijze of via een gerechtelijke procedure regelen van betwistingen (zie supra), en de organisatie van de teruggave, zowel in België als in het buitenland.

H. HET BEHOUD VAN HET ONROEREND PATRIMONIUM IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND

Een belangrijk onderdeel van de taak van de curatele bestaat in het – tot aan het faillissement vaak verwaarloosde - onderhoud, en zelfs in de vernieuwing van bepaalde onroerende goederen teneinde de economische waarde ervan te behouden en de realisatie ervan te vergemakkelijken waarbij in de overgangsperiode interessante huurgelden kunnen geïnd worden na het hernegociëren van de huurovereenkomsten.

I. HET VERMINDEREN VAN DE BUITENLANDSE SCHULD

De curatele heeft hieromtrent onderhandeld met de lokale autoriteiten (Schatkist, …).

Ze heeft er onder meer over gewaakt te proberen tot een vergelijk te komen, en bij gebreke aan dergelijk vergelijk de nodige procedures op te starten en/of compensatie-akkoorden te sluiten die ertoe strekken de waarde van de activa te maximaliseren en de passiva te minimaliseren. In de gevallen waar de lokale wetgeving gunstig was, is een lokaal faillissement uitgelokt teneinde zich met succes te verzetten tegen de aanspraken van de buitenlandse schuldeisers.

J. HET BEHANDELEN VAN DUIZENDEN AANVRAGEN TOT TERUGBETALING VAN TICKETS

Het betreft tickets die beweerdelijk niet gebruikt zijn geweest en die telkens het voorwerp moeten uitmaken van een individueel onderzoek teneinde zo min mogelijk beroep te moeten doen op de organismen IATA en BSP. Het nazicht van deze dossiers is nog steeds aan de gang en zal de rekeningen bepalen met de opvolger van de SN code, die borg staat voor de verbintenissen van SABENA ten aanzien van IATA.

K. HET VERDERZETTEN VAN DE REALISATIE VAN DE ACTIVA

 1. de slots: de curatele heeft een dading onderhandeld en gesloten die er toe strekt een einde te stellen aan het geschil dat gebaseerd is op de actio pauliana (pauliaanse vordering) die zij overwoog aanhangig te maken naar aanleiding van de overdracht van de slots voor het faillissement van SABENA. Deze dading werd gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 30 juni 2003.

 2. de hotels: na een periode van volledige herorganisatie tijdens dewelke belangrijke investeringen noodzakelijk zijn geweest om de hotels toe te laten zich aan te passen aan de marktomstandigheden, werd begin 2003 de procedure aagevat waarbij de vijf hotels van SABENA te koop worden gesteld. Deze procedure heeft betrekking op de aandelen van de vijf vennootschappen waarin de uitbating van de vijf hotels en de onroerende goederen zijn ondergebracht.

  De verkoopprocedure wordt uiteengezet op de website. Op dit ogenblik is de due diligence-periode lopende, die zal worden afgesloten in de maand januari 2004. Inmiddels dragen de inkomsten van de hotels bij tot de aanzuivering van het passief van het faillissement.

 3. de openbare verkoop van kunstwerken, stijl- en bureaumeubilair en het resterende materiaal: In de loop van de maand mei 2003 vond de realisatie plaats van de uitbatingseenheden en de resultaten hebben de schattingen ruimschoots overtroffen: het doek van Magritte werd verkocht voor meer dan het dubbele van de door experts geschatte waarde. De verkoop heeft een zeer ruim publiek aangetrokken en in enkele dagen records bereikt.

  Er worden overigens tot op vandaag in Sabena House verkopingen georganiseerd gedurende enkele uren per week teneinde de stock van goederen te realiseren die SABENA gewoonlijk in haar vliegtuigen aan de man bracht, alsook maquettes van vliegtuigen en reproducties van affiches en foto's van het legendarisch verleden van SABENA, …die het mogelijk maken een financiële tegenprestatie te ontvangen mbt de intellectuele rechten van Sabena te verzilveren en waarvan de tot op vandaag bekomen opbrengst het mogelijk heeft gemaakt de kosten van de openbare verkoop te dekken. Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op de website.

 4. de vliegtuigen: de NV SABENA is de eigenaar van twee A 321-211 - MSN 970 (00-SUA) en MSN 995 (00-SUB) – Airbusvliegtuigen. De verkoop van deze vliegtuigen wordt bemoeilijkt door enerzijds het feit dat het type 321 een kleinere actieradius heeft en anderzijds door de huidige toestand van de luchtvaartsector die moet optornen tegen turbulenties zoals het drama van 11 september en de gevolgen daarvan, de laagconjunctuur, conflicten overal ter wereld, de dreiging van het terrorisme, het Sarsvirus… De curatele heeft besloten om de toestellen in goede omstandigheden te bewaren en de opgelegde zware onderhoudsbeurten te laten uitvoeren door Sabena Technics om de herleving van de luchtvaartactiviteiten af te wachten; in de tussentijd heeft de curatele haar stappen opgedreven om de interesse van potentiële kopers te wekken en alles lijkt erop te wijzen dat deze stappen op termijn zouden kunnen leiden tot een verkoop aan marktvoorwaarden, terwijl een eerste poging tot verkoop in Iran is afgebroken als gevolg van een tekort aan deviezen.

  SABENA is daarenboven eveneens eigenaar van vijf motoren waarvan sommigen verhuurd worden aan voorwaarden die bijzonder voordelig zijn en ruimschoots de kosten overschrijden, in afwachting van betere marktomstandigheden die moeten toelaten deze te koop te stellen.

***

Deze enkele preciseringen laten toe een objectieve kijk te hebben op de situatie van het faillissement en op deze van de filialen van de groep.

Deze zware taak is enkel mogelijk geweest dankzij het werk en de steun van het door de curatele terug aangenomen Sabena-personeel en van het personeel en het management van de filialen, evenals hun toewijding aan de gemeenschappelijke doelstelling.

De kwaliteit van haar werk heeft toegelaten de eerste en noodzakelijke doeleinden te realiseren, in het bijzonder de behandeling van meer dan 90 % van de dossiers van het personeel van de failliete onderneming met een zeer bemoedigend resultaat vermits de meeste van de reeds onderzochte schuldvorderingen het akkoord van de betrokken werknemers hebben gekregen.

De weinige betwistingen hebben zich beperkt tot materiële vergissingen en/of aan leemten te wijten aan de lezing van bepaalde informaticadossiers.

In deze context en wanneer het sociaal passief volledig vast zal staan, zal de curatele in februaru e.k. de rechters-commissarissen uit te nodigen een aanzienlijk provisioneel dividend te betalen aan de voormalige werknemers van SABENA.

Evenwel heeft de curatele intussen van bepaalde vliegtuig-leasing-maatschappijen, schuldvorderingen ontvangen ter waarde van verscheidene honderden miljoenen euro’s uit hoofde van voornamelijk contractuele verbrekingsvergoedingen voor dewelke zij het voorrecht van boedelschulden (artikel 44 WGA) inroepen.

De curatele is de mening toegedaan dat meer dan 80% van deze vorderingen ongegrond is, en heeft onderhandelingen gevoerd opdat de schuldeisers afstand zouden doen van hun vorderingen. De definitieve opname van een gedeelte van deze schuldvorderingen ten titel van boedelschuld is aan de gang.

De perspectieven van een dividend voor de voormalige werknemers van de NV SABENA maken het voorwerp uit van afzonderlijke informatie op de site.

De curatele zal erover waken de schuldeisers en alle andere betrokken partijen zo regelmatig en zo volledig mogelijk te informeren via haar website www.sabena.com, en dit onafhankelijk van de informatieverplichtingen voorzien in de faillissementswetgeving.Het college van curatoren